Informācija klientiem

Saskaņā ar Latvijas Republikas “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma” 34.pantu klientam tiek sniegta šāda informācija.

Apdrošināšanas brokeru sabiedrības nosaukums: SIA “UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING”, reģistrācijas numurs 40103360091, juridiskā adrese – Tomsona iela 39 k-1-1, Rīga, LV-1013, biroja adrese: Tomsona iela 39 k-1-1, Rīga, LV-1013, turpmāk saukta – UNIBROKKER.

Reģistrs, kurā UNIBROKKER  ir reģistrēta: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs www.ur.gov.lv/lv/

Informācija par UNIBROKKER reģistrāciju ir pieejama Latvijas Banka mājaslapā  https://uzraudziba.bank.lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasanas-starpnieki/apdrosinasanas-brokeri/ 

Labuma guvējs ar apdrošināšanas kompānijām.

UNIBROKKER nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības UNIBROKKER.

UNIBROKKER darbība

UNIBROKKER neieteiks apdrošināšanas produktus, ja vien apdrošināšanas piedāvājumā nav noteikts citādi.

Saskaņā ar likumdošanā noteikto UNIBROKKER informē, ka saņem atlīdzību par apdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem komisijas veidā no apdrošinātāja.

Konsultējot klientus, UNIBROKKER darbojas kā apdrošināšanas starpnieks – apdrošināšanas brokeru sabiedrība, kas veic apdrošināšanas starpniecības darbību gan apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā, labuma guvēja vai cietušās trešās personas, gan apdrošināšanas sabiedrības vārdā.

Tomēr UNIBROKKER pārliecinās, ka apdrošināšanas darbības visos gadījumos tiek veiktas saskaņā ar apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā, labuma guvēja vai cietušās trešās personas interesēm. Nepieciešamo informāciju par apdrošināšanas sabiedrībām, ar kurām mēs sadarbojamies, sniedz apdrošināšanas brokeris.

Saskaņā ar Latvijas Republikas “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma” 34.panta 2.punktu, slēdzot apdrošināšanas līgumu ar apdrošinātāju, klientam tiek sniegta šāda informācija.

Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, klientam tiek sniegta šāda informācija: apdrošinātāja nosaukums, apdrošinātāja uzņēmuma veids, adrese, apdrošinātāja vienības adrese vai pārstāvja adrese, strīdu izšķiršana procedūra, kas izriet no apdrošināšanas līguma vai ir saistīta ar to, apdrošinātāja rīcība apdrošinājuma ņēmējam pārkāpjot apdrošināšanas līguma noteikumus, iespējamie paaugstināta riska cēloņi un citi apdrošināšanas līguma nosacījumi. Visa nepieciešama informācija atrodama Jūsu noslēgtā līguma apdrošināšanas noteikumos, bet cita ar tiesību normām saistītā informācija par apdrošināšanas darbībām ir pieejama www.likumi.lv.

UNIBROKKER rekomendē rūpīgi iepazīties ar apdrošināšanas noteikumiem un apdrošināšanas produktiem, kas tiek jums piedāvāti, un/vai iesaka lūgt apdrošināšanas brokerim sniegt sīkāku informāciju par tiem. Ja apdrošinājuma ņēmējs pārkāpj apdrošināšanas līguma noteikumus, apdrošinātājam ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu, apturēt apdrošināšanas seguma spēkā esamību, ierosināt mainīt apdrošināšanas līgumu, izbeigt apdrošināšanas līgumu pirms apmaksas termiņa, noteikt apdrošināšanas līgumu par spēkā neesošu, atteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai samazināt to un/vai piemērot citus apdrošināšanas līgumā noteiktus mērus. Turklāt jāatzīmē, ka apdrošināšanas riska pieauguma potenciālie faktori arī ir noteikti apdrošināšanas līgumā (apdrošināšanas noteikumos).

Informācija par apdrošināšanas izplatīšanā iesaistītajām personām

Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma prasībām, šajā sadaļā variet atrast informāciju par apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītajām personām.

Apdrošināšanas līgumiem piemērojamie tiesību akti

Ja UNIBROKKER darbojas kā apdrošināšanas starpnieks, apdrošināšanas līgumiem tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti, ja vien rakstveida piedāvājumā vai apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi.

 

Informācija atjaunota 05.01.2023.

 

 

Apdrošinies gudrāk!

Sazinies ar mums