Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam jeb Jums kā Klientam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā, kā arī  apstrādājot Klienta personas datus.

 

SIA „UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING” rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Jūsu tiesības uz datu aizsardzību un apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING”, turpmāk UNIBROKKER, vienotās reģistrācijas numurs 40003651926, juridiskā adrese Tomsona iela 39 K1-1, Rīga, LV-1013.
UNIBROKKER kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: riga@unibrokker.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties UNIBROKKER juridiskajā adresē ar rakstveida iesniegumu, Jūs varat uzdot jautājumus par Jūsu personas datu apstrādi. 
Personas datu apstrādes nolūki

Ja vēlaties saņemt apdrošināšanas  pakalpojumu, UNIBROKKER pieprasīs un apstrādās Jūsu datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, norēķinu konta numuru, apdrošinātās personas, labuma guvējs un atkarībā no apdrošināšanas produkta, arī citu informāciju, piemēram, informāciju par transportlīdzekli, īpašumu, veselību u.c.), lai sagatavotu apdrošināšanas piedāvājumu, novērtētu riskus un noslēgtu apdrošināšanas līgumu.

Jūsu norādītos personas datus UNIBROKKER apstrādās:

klienta identificēšanai;
apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšanai;
klientu konsultēšanai apdrošināšanas jautājumos;
līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
pakalpojumu darbības nodrošināšanai un uzturēšanai;
apdrošināšanas atlīdzību noregulēšanai;
norēķinu administrēšanai;
pakalpojumu reklamēšanai jeb komerciāliem nolūkiem, lojalitātes paaugstināšanai un klientu uzrunāšanai;
iesniegumu izskatīšanai un apstrādei;
sadarbības nodrošināšanai ar sadarbības partneriem;
riska novērtēšanai;
saistošo normatīvo aktu izpildei;
citos specifiskos nolūkos, par kuriem Jūs informēsim brīdī, kad sniegsiet attiecīgus datus UNIBROKKER.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas dati tiek apstrādāti, balstoties uz šādiem tiesiskiem pamatiem:

līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas un nodrošinātu tā izpildi;
normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu UNIBROKKER saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
saskaņā ar Jūsu kā Datu subjekta piekrišanu;
leģitīmās intereses – lai realizētu UNIBROKKER un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgta līguma, vai no likuma izrietošas UNIBROKKER leģitīmās intereses.

UNIBROKKER leģitīmās intereses ir:

veikt komercdarbību;
sniegt apdrošināšanas starpniecības pakalpojumus;
pārbaudīt Jūsu kā Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
aizstāvēt Klienta intereses;
reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;
nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
administrēt maksājumus;
administrēt neveiktus maksājumus;
novērst krāpniecību;
vēsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs, un tiesā  savu tiesisko interešu aizsardzībai.
Personas datu apstrāde
UNIBROKKER apstrādā Jūsu personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot datu šifrēšanu, ugunsmūri, ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas.

Pamatojoties uz Jūsu sniegto informāciju par risku, atsevišķos gadījumos ir iespējami automātiskie lēmumi. Aprēķinot apdrošināšanas prēmiju, UNIBROKKER un / vai apdrošinātāju sistēmas automatizēti analizē personas apdrošināšanas atlīdzības vēsturi, lojalitātes līmeni, kā arī citus nosacījumus. Jūs nevarat atteikties no šāda veida automātiskām darbībām, taču varat sazināties ar UNIBROKKER un lūgt pārskatīt saņemto apdrošināšanas piedāvājumu.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā.

Personas datu glabāšanas ilgums

UNIBROKKER apstrādā un glabā Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr pastāv viens no šiem kritērijiem:

tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā noslēgtais līgums;
dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā UNIBROKKER vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”, Arhīvu likumu);
kamēr ir Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad izbeidzas šajā punktā minētie apstākļi, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Klienta tiesības

Saskaņā ar tiesību aktiem datu aizsardzības jomā Jums ir tiesības:

jebkurā laikā atsaukt Jūsu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, taču tas, ka atsauksiet minēto piekrišanu, neietekmēs datu apstrādes likumību, kas pamatojās uz šo piekrišanu pirms tās atsaukuma;
iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos, izvēloties „Atteikties no turpmākās ziņu saņemšanas” jebkurā saņemtajā paziņojumā vai nosūtot atbildi uz e-pastu  riga@unibrokker.lv;
saņemt informāciju par personas datiem, kas par Jums tiek apstrādāti;
pieprasīt labot, papildināt vai dzēst savus personas datus, kas par Jums tiek apstrādāti;
UNIBROKKER nodrošina Jūsu personas datu dzēšanu pēc Jūsu pieprasījuma, taču minētais nosacījums nebūs spēkā, ja personas datus, kurus lūdzat dzēst, UNIBROKKER apstrādā saskaņā ar citu tiesisku pamatu, piemēram, lai nodrošinātu līgumsaistību vai normatīvo aktu prasību izpildi;
saņemt personas datus, kurus pats esat iesniedzis UNIBROKKER un kuru apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana vai Jūsu noslēgtā līguma izpilde (tiesības uz datu pārnesamību).

Par savu tiesību īstenošanu Klients var iesniegt pieprasījumu rakstveida formā klātienē UNIBROKKER birojā Tomsona ielā 39 K1-1, Rīgā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus vai elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pastu riga@unibrokker.lv.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, UNIBROKKER pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

UNIBROKKER Klientam nosūta atbildi  pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniski parakstītu atbildi uz e-pastu pēc Klienta pieprasījuma.

UNBROKKER nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Informācija par sīkdatņu izmantošanu

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek glabāta uz Jūsu datora vai mobilās iekārtas tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā, kad Jūs atverat vietni.

UNIBROKKER izmanto sīkdatnes, lai:

uzlabotu vietņu un mājas lapu lietošanas kvalitāti;
nodrošinātu mājas lapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem;
iegūtu statistikas datus par apmeklētāju plūsmu;
piedāvātu Jums domātus komerciālos paziņojumus.

UNIBROKKER izmanto sekojošas sīkdatnes:

Obligātās sīkdatnes – šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Klients varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni, iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.
Funkcionālās sīkdatnes – šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai vietne atcerētos izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles. Tās paliek iekārtā, kamēr beidzas sīkdatnes termiņš vai kamēr to izdzēš lietotājs.
Analītiskās sīkdatnes – šīs sīkdatnes ir tīmekļa vietnes lietojuma analīzes rīks, kas apkopo datus par tīmekļa izmantošanas veidiem. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai statistikas vajadzībām, tās netiek izmantotas individuālo lietotāju identifikācijai.
Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājas lapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
UNIBROKKER mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu mājas lapām, kurā ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuriem UNIBROKKER nenes atbildību.

Privātuma politikas pārskatīšana

 

UNIBROKKER regulāri pārskatīs un atjaunos Privātuma politiku, kā arī aktuālo versiju publicēs UNIBROKKER mājas lapā www.unibrokker.lv

 

Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2023.gada 31.janvārī