Grāmatvežu apdrošināšana

2017.gada 01.jūlijā stāsies spēkā izmaiņas likumā Par grāmatvedību, un šīs izmaiņas paredz, ka ārpakalpojuma grāmatvedim ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem. Ārpakalpojuma grāmatveža profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits nedrīkst būt mazāks par EUR 3000.

Minētās likuma normas attiecas uz grāmatvežiem auditoriem, grāmatvežiem, revidentiem un nodokļu konsultantiem.

Tāpat likuma izmaiņās noteikts, ka: uzņēmumā grāmatvedības kārtošanu drīkst veikt konkrētos grāmatvedības jautājumos kompetenta persona – grāmatvedis vai ārpakalpojumu grāmatvedis, un ar šo personu uzņēmumu vadītājam ir jānoslēdz attiecīgs rakstveida līgums, kurā jānosaka grāmatvedības kārtotāja pienākumi, tiesības un atbildība.

Likumā noteiktā minimālā grāmatvežu atbildības apdrošināšanas summa  ir salīdzinoši neliela pret reāli iespējamo zaudējumu apmēru, sevišķi uzņēmumiem ar lielu apgrozījumu.

Ņemot vērā, ka grāmatvedību jākārto visiem uzņēmumiem un saimnieciskās darbības veicējiem, kas bieži tiek uzticēts grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējam.

Ārpakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs pret klientiem un trešajām personām par savas darbības rezultātā nodarītajiem zaudējumi.

Grāmatveži saviem klientiem var radīt zaudējumus:

nodokļu administrācijas uzliktā soda nauda, kas ietver arī uzrēķinus par nokavējumu,
kļūdaini veikti maksājumi un to atgūšanas izdevumi,
Kaitējums dzīvībai un veselībai,
morālais kaitējums un reputācijas atjaunošana,
atrauta peļņa,
nozaudētu dokumentu atjaunošanas izmaksas,
ar tiesvedību saistīti izdevumi, tai skaitā par nepamatotām prasībām,
juridiskie un ekspertīzes izdevumi,
un citi.

Apdrošināšanas maksājumu ietekmē:

apdrošinājuma summas vai atbildības limita lielums,
apgrozījums no grāmatvežu, auditoru, revidentu un nodokļu konsultācijām,
apdrošināmo personu (grāmatvežu) skaits un darbības pieredze,
iepriekš bijušie vai zināmie zaudējumi,
pašriska apmērs,
apdrošināšanas seguma darbības teritorija,
apdrošināšanas periods (ietverot retroaktīvo datumu un pagarinātās ziņošanas periodu),
un citi parametri.

Jāatzīst, ka katrai apdrošināšanas sabiedrībai ir savi noteikumi, nosacījumi, atšķirīgs apdrošināšanas segums un prakse šādai apdrošināšanai, par ko vairāk variet uzzināt sazinoties ar savu apdrošināšanas brokeri.

Saņem piedāvājumu

Ja šāds apdrošināšanas segums ir aktuāls, lūdzu aizpildiet šo pieteikumu, rakstiet mums un uzziniet vairāk: riga@unibrokker.lv